Proč jsou některá zvířata nebezpečná


Asi vÅ¡ichni víme, že k divokým zvířatům musíme pÅ™istupovat s opatrností. Nikdy totiž nemůžeme vÄ›dÄ›t, co udÄ›lají. Je vÅ¡ak pravdou, že nÄ›které druhy jsou agresivnÄ›jší než jiné. A aÄkoliv bychom si mohli myslet, že nejnebezpeÄnÄ›jší budou predátoÅ™i, není tomu tak. Když se pak podíváme, jaké důvody mají zvířata k agresivitÄ›, pochopíme proÄ.

 

V první Å™adÄ› se musíme podívat, které druhy jsou nejagresivnÄ›jší. Mezi nÄ› patří Å¡impanzi, hroÅ¡i Äi vodní buvoli, tedy druhy, které se živí pÅ™evážnÄ› rostlinnou stravou. PrávÄ› u nich pozorujeme nejvÄ›tší míru agresivity, a to z pochopitelných důvodů.

 

tygři nepatří mezi agresivní druhy

 

PÅ™edevším je jasné, že predátoÅ™i se nemusí tolik obávat svého okolí. Navíc je lov stojí mnoho energie, je tedy jasné, že ji chtÄ›jí Å¡etÅ™it, kdykoliv je to možné. Proto, pokud k tomu mají jen trochu příležitosti, zvolí radÄ›ji útÄ›k než boj. Proto když uvidí ÄlovÄ›ka, pak vÄ›tÅ¡inou zmizí. Jedinou výjimku může pÅ™edstavovat situace, kdy se dostanou do pasti, nebo když chrání své mladé. VÄ›tÅ¡inou vÅ¡ak volí útÄ›k.

 

Oproti tomu býložravci si takový luxus dopřát nemohou. Nikdy totiž neví, kdy je napadne nÄ›jaký predátor. A vzhledem k tomu, že tito mnohdy loví ve smeÄkách, není možné pÅ™ed nimi jen tak utéci. Nejlepším způsobem, jak je odradit, je zaútoÄit na nÄ› a způsobit jim co nejvÄ›tší zranÄ›ní, nejlépe je i zabít. Pokud se tedy cítí ohroženi, budou se mnohem pravdÄ›podobnÄ›ji chovat agresivnÄ›.

 

zebry jsou navzdory pÅ™esvÄ›dÄení agresivní

 

S tím se ostatnÄ› setkávají také oÅ¡etÅ™ovatelé v zoo. Pokud se jich zeptáte, u kterého zvířete se musí mít nejvíce na pozoru, nebude mezi nimi žádná z velkých Å¡elem, jako vlk Äi tygr, jak bychom oÄekávali, nýbrž právÄ› výše zmínÄ›ní býložravci.

 

SamozÅ™ejmÄ› pro nás to může být nepříjemné, avÅ¡ak je pochopitelné, proÄ tomu tak je. Neznamená to vÅ¡ak, že bychom se u tÄ›ch ostatních druhů nemÄ›li chovat obezÅ™etnÄ›. Nikdy totiž nemůžeme vÄ›dÄ›t, co se danému zvířeti honí hlavou a jaké mÄ›lo doposud s lidmi zkuÅ¡enosti. I ty totiž mají velký vliv na chování daného jedince. Proto je dobré se mít vždy na pozoru.