Jsou domácí zvířata součástí domácnosti?


ÄŒeÅ¡i jsou národem milovníků zvířat. Psa Äi koÄku najdeme prakticky v každém domÄ› Äi bytÄ›. OvÅ¡em bez ohledu na to, jaké zvíře máme, je jasné, že přístup k nÄ›mu je u různých lidí rozdílný. A to se týká i jeho zapojení do života rodiny. NÄ›kteří tvrdí, že zvíře je Älen rodiny a podle toho by s ním mÄ›lo být nakládáno, jiní zase tvrdí, že jde jen o pouhé zvíře, nikoliv ÄlovÄ›ka, a nemÄ›li bychom jej s ním zaměňovat. Je totiž pravdou, že pokud se stane zvíře Älenem vaší domácnosti, Äeká vás mnohem více problémů.

 

pes na procházce

 

V první Å™adÄ› je tu onen prostý fakt, že psi, koÄky a další srstnatá zvířata línají. Je to pÅ™irozený proces, kdy mÄ›ní zimní kožich za letní a naopak. Pro jejich divoké příbuzné je životnÄ› důležitý, avÅ¡ak u naÅ¡ich domácích mazlíÄků může být na obtíž. StaÄí si vzít na sebe tÅ™eba Äerné kalhoty na poradu a pÅ™ed odchodem se o vás váš pejsek Äi koÄiÄka láskyplnÄ› otÅ™e. Najednou už nejsou Äerné. O tom, že se chlupy dostanou Äasto i do jídla a najdete je i na místech, kde byste je neÄekali, například ve skříni, se není tÅ™eba zmiňovat. Jejich odstraňování pak Äasto není nic jednoduchého.

 

Také je nutné vzít na vÄ›domí, že s výjimkou speciálních případů zvířata nenosí boty. Navíc obvykle chodí po trávÄ›. VeÅ¡keré bláto, které jim pÅ™i tom ulpí na tlapkách, tak donesou domů. Pokud navíc máte doma koberec, tak si můžete zoufat, protože z nÄ›j se bláto odstraňuje pomÄ›rnÄ› těžko. To je také důvod, proÄ má vÄ›tÅ¡ina pejskařů doma lino.

 

úklid s domácím mazlíÄkem je nároÄnÄ›jší

 

Musíme poÄítat i s tím, že se zvíře vždy nebude chovat podle naÅ¡ich pÅ™edstav, případnÄ› může být nemocné. ZvláštÄ› u starších jedinců se může, podobnÄ› jako u lidí, objevit inkontinence v důsledku ochabnutí svalů. S tím je také potÅ™eba poÄítat.

 

Je tedy otázkou, zda chcete udÄ›lat své zvíře Älenem domácnosti, nebo jej nechat na dvorku. Pravdou vÅ¡ak je, že v tom prvním případÄ› budete vÅ¡ichni i pÅ™es výše uvedená negativa mnohem Å¡Å¥astnÄ›jší.