Category Archives: Lifestyle

Lifestyle

Proč nepotlačovat pláč?


PlÃ¡Ä jako nÄ›co Å¡patného

Zamyslete se, jak se nahlíží na pláÄ. Už jako malí jsme Äastokrát slýchávali:“ pÅ™estaň breÄet, vždyÅ¥ se ti nic nedÄ›je“ nebo „neÅ™vi, nemáš proÄ“ Äi „breÄí jenom mÄ›kouÅ¡i, vzchop se“. A tak jsme postupem Äasu zaÄali koukat na plÃ¡Ä jako na nÄ›co negativního, jako na nÄ›co co se nenosí. A pokud se nám pÅ™ece jen slzy draly do oÄí, rychle jsme je zahnali zpÄ›t, jen abychom proboha nezaÄali skuteÄnÄ› plakat. Jak bychom vypadali? A co by na to Å™eklo okolí. Jsme silní a vÅ¡echno zvládneme i bez dÄ›tinských slziÄek.

Dnes už se ví, že potlaÄovat emoce není dobré. Svou cestu ven si totiž vždy najdou a může to být v podobÄ› nadváhy, úzkosti nebo opakující se nemoci.

žena

Nové pÅ™edsevzetí: plaÄte, když potÅ™ebujete

Nikdo neříká, abyste plakali od rána do veÄera. SamozÅ™ejmÄ› jsou také situace, kdy se to nehodí. Ale od nynÄ›jÅ¡ka, když vás pÅ™epadne smutek nebo se budete cítit bezmocní Äi vás rozpláÄe smutný film, slzy pusÅ¥te. Nesnažte s je brzdit. Nechte tÄ›lo konat svou práci, ono ví, proÄ to dÄ›lá a proÄ to potÅ™ebuje.

VypnÄ›te kontrolku a nic neÅ™iÄte. VÅ¡echny emoce propusÅ¥te a nechte slzy téct tak dlouho, jak potÅ™ebují.

muž

Abyste do toho mÄ›li dostateÄnou motivaci, povíme vám v Äem je plÃ¡Ä prospěšný:

 • pomůže s regulováním emocí
 • uklidňuje rozhozený nervový systém
 • uvolňuje
 • bÄ›hem pláÄe se uvolňují hormony oxytocin a endrofin a ulevuje tak i od bolesti
 • okolí pozná, že potÅ™ebujete podporu a necítíte se zrovna dobÅ™e
 • bÄ›hem pláÄe se sníží hladina stresových hormonů, Äímž se sníží i samotný stres

Jak vidíte, za plÃ¡Ä není potÅ™eba se stydÄ›t. Má doslova léÄivý úÄinek a nesmíme na nÄ›j nahlížet jako na nepříjemného a trapného spoleÄníka. Díky nÄ›mu si uvÄ›domíme, že jsme lidi s emocemi a je to pÅ™irozené. 

Tip: bÄ›hem své plaÄící chvilky i potom na sebe buÄte laskaví a hodní. OdpoÄiňte si a poté s plnou chutí vykroÄte zpÄ›t.

Lifestyle

Co mají společného různé „lifestylové“ magazíny


AÄkoliv je pravdou, že dnes lze najít prakticky veÅ¡keré informace na internetu, neznamená to, že by se Äasopisy staly zbyteÄnými. Ve skuteÄnosti jejich prodej oproti minulosti příliÅ¡ nepoklesl. To se týká i takzvaných lifestylových Äasopisů pro ženy, kterých najdeme mnoho v každé trafice. A je jasnÄ› patrné, že si je ženy hodnÄ› kupují.

 

Älánky o meditaci jsou v ženských Äasopisech běžné

 

Je potÅ™eba pÅ™iznat, že je nÄ›co uklidňujícího na tom držet v rukách papír namísto obrazovky, nehledÄ› na to, že je to zdravÄ›jší i pro naÅ¡e oÄi. Otázkou vÅ¡ak je, zda jsou tyto Äasopisy skuteÄnÄ› dostateÄnÄ› kvalitní, aby ospravedlnily svou mnohdy vysokou cenu.

 

V první Å™adÄ› je dobré podívat se na témata Älánků. Ta se vždy dají rozdÄ›lit do nÄ›kolika položek: rozhovory s celebritami, příbÄ›hy „obyÄejných žen“, které pasují k tématu daného Äísla, Älánky o tom, jak zhubnout, kuchaÅ™ské recepty, nejÄastÄ›ji na zákusky, a samozÅ™ejmÄ› reklama. Inzeráty zde Äasto zabírají více než polovinu Äísla, i když jsou leckde dovednÄ› maskovány jako běžné Älánky.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda by nás to vÅ¡e skuteÄnÄ› mÄ›lo zajímat. Tyto Älánky totiž mnohdy nebývají valné kvality, a ony „autentické“ příbÄ›hy jsou v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů vymyÅ¡lené. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t i na stylu psaní, který je vždy stejný, bez ohledu na to, že by mÄ›ly být psány různými lidmi.

 

v lifestylových magazínech najdeme i různé diety

 

Pokud jde o rady, které zde najdeme, tak ty jsou vÄ›tÅ¡inou neÅ¡kodné, avÅ¡ak zároveň také nefunkÄní. Jen málo z nich opravdu pomůže tak, jak by mÄ›lo. To samozÅ™ejmÄ› není ani zdaleka ideální, neboÅ¥ mnohé ženy, neÅ¡Å¥astné ze své souÄasné situace, je vyzkouší v domnÄ›ní, že vyÅ™eší jejich problém. NáslednÄ› vÅ¡ak zjistí, že se prakticky nic nezmÄ›nilo, případnÄ› že zlepÅ¡ení je jen minimální.

 

I to jsou důvody, proÄ bychom tyto Äasopisy nemÄ›li brát vážnÄ›. MÄ›jme na pamÄ›ti, že vydavatelům jde hlavnÄ› o prodej. Nebudou tedy psát to, co je pravda, ale to, co chce jejich cílová skupina Äíst, a to mnohdy bez ohledu na následky. Je tedy potÅ™eba být chytÅ™ejší a tÄ›mto tlakům nepodlehnout.

Lifestyle

Proč jíst kešu ořechy?


Co je kešu?

Mnoho z nás si mylnÄ› myslí, že keÅ¡u jsou oÅ™echy. OvÅ¡em z botanického hlediska to tak není. Ve skuteÄnosti jde o semena plodů tropického stromu, který se jmenuje ledvinovník západní. Původem pochází z Brazílie, kde roste také ten nejvÄ›tší. Pro zajímavost: zabírá plochu 8500 metrů ÄtvereÄních. Dnes se keÅ¡u pÄ›stuje také v Indii a Vietnamu. 

Kešu mají světle krémovou barvu, tvar ledviny a jemnou máslovou chuť.

Kešu a zdraví

V keÅ¡u najdete celou Å™adu zdraví prospěšných látek. Z nejdůležitÄ›jších zmiňme například hoÅ™Äík, bílkoviny, zdravé tuky, vitamín K, selen a lutein.

salát

ÚÄinky keÅ¡u na zdraví:

 • chrání oÄi
 • působí jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám
 • chrání pÅ™ed řídnutím kostí
 • bojuje proti Å¡patnému cholesterolu
 • hydratuje pokožku
 • zlepÅ¡uje spánek
 • působí proti stárnutí bunÄ›k
 • bojují proti únavÄ› a vyÄerpání

Kešu v kuchyni

Na trhu seženete nejrůznÄ›jší druhy keÅ¡u oÅ™echů. V ÄokoládÄ›, v jogurtu, pražené, solené, obalené v chilli a tak dále. Odborníci samozÅ™ejmÄ› doporuÄují konzumovat ty přírodní. Ty si můžete pÅ™imíchat do ovesné kaÅ¡e Äi jogurtu. V asijských zemích se keÅ¡u běžnÄ› pÅ™idávají do slaných pokrmů. 

Kolik keÅ¡u za den sníst? Abyste pro své zdraví udÄ›lali maximum doporuÄuje se hrst dennÄ›. 

smoothie

VÄ›dÄ›li jste? KromÄ› ochucení najdete i nespoÄet velikostí a oznaÄení keÅ¡u oÅ™echů. Ty nejkvalitnÄ›jší jsou oznaÄeny písmenem „W“. 

Správné skladování jako základ

Kešu skladujte na temném a chladném místě. Ideální k tomu je šroubovací sklenice, která nepropustí vzduch. 

Tip: pokud jsou ořechy žluklé nebo hořké, nejezte je.

Kešu ořechy jsou též velice populární u vegetariánů a veganů. Ty z nich připravují kešu sýr, kešu máslo i kešu smetanu.

Pozor na alergii! Jestliže se u vás po konzumaci keÅ¡u oÅ™echů objeví vyrážka, bolest bÅ™icha, průjem, otoky, kaÅ¡el Äi zhorÅ¡ené dýchání, pravdÄ›podobnÄ› trpíte alergií.