Co mají společného různé „lifestylové“ magazíny


AÄkoliv je pravdou, že dnes lze najít prakticky veÅ¡keré informace na internetu, neznamená to, že by se Äasopisy staly zbyteÄnými. Ve skuteÄnosti jejich prodej oproti minulosti příliÅ¡ nepoklesl. To se týká i takzvaných lifestylových Äasopisů pro ženy, kterých najdeme mnoho v každé trafice. A je jasnÄ› patrné, že si je ženy hodnÄ› kupují.

 

Älánky o meditaci jsou v ženských Äasopisech běžné

 

Je potÅ™eba pÅ™iznat, že je nÄ›co uklidňujícího na tom držet v rukách papír namísto obrazovky, nehledÄ› na to, že je to zdravÄ›jší i pro naÅ¡e oÄi. Otázkou vÅ¡ak je, zda jsou tyto Äasopisy skuteÄnÄ› dostateÄnÄ› kvalitní, aby ospravedlnily svou mnohdy vysokou cenu.

 

V první Å™adÄ› je dobré podívat se na témata Älánků. Ta se vždy dají rozdÄ›lit do nÄ›kolika položek: rozhovory s celebritami, příbÄ›hy „obyÄejných žen“, které pasují k tématu daného Äísla, Älánky o tom, jak zhubnout, kuchaÅ™ské recepty, nejÄastÄ›ji na zákusky, a samozÅ™ejmÄ› reklama. Inzeráty zde Äasto zabírají více než polovinu Äísla, i když jsou leckde dovednÄ› maskovány jako běžné Älánky.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda by nás to vÅ¡e skuteÄnÄ› mÄ›lo zajímat. Tyto Älánky totiž mnohdy nebývají valné kvality, a ony „autentické“ příbÄ›hy jsou v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů vymyÅ¡lené. To ostatnÄ› můžeme vidÄ›t i na stylu psaní, který je vždy stejný, bez ohledu na to, že by mÄ›ly být psány různými lidmi.

 

v lifestylových magazínech najdeme i různé diety

 

Pokud jde o rady, které zde najdeme, tak ty jsou vÄ›tÅ¡inou neÅ¡kodné, avÅ¡ak zároveň také nefunkÄní. Jen málo z nich opravdu pomůže tak, jak by mÄ›lo. To samozÅ™ejmÄ› není ani zdaleka ideální, neboÅ¥ mnohé ženy, neÅ¡Å¥astné ze své souÄasné situace, je vyzkouší v domnÄ›ní, že vyÅ™eší jejich problém. NáslednÄ› vÅ¡ak zjistí, že se prakticky nic nezmÄ›nilo, případnÄ› že zlepÅ¡ení je jen minimální.

 

I to jsou důvody, proÄ bychom tyto Äasopisy nemÄ›li brát vážnÄ›. MÄ›jme na pamÄ›ti, že vydavatelům jde hlavnÄ› o prodej. Nebudou tedy psát to, co je pravda, ale to, co chce jejich cílová skupina Äíst, a to mnohdy bez ohledu na následky. Je tedy potÅ™eba být chytÅ™ejší a tÄ›mto tlakům nepodlehnout.